Gsk Gonet: Gminna Sieć Komputerowa

Zawiadomienie o walnym zebraniu członków

Zarząd Stowarzyszenia GSK „GONET” w Gorzycach działając na podstawie § 20 i § 22 Statutu, zwołuje na dzień 11 września 2020r.(piątek) na godzinę 17:00 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW.

Zebranie odbędzie się w holu obok biura Stowarzyszenia w budynku CWiRS, ul. 11 Listopada 12 w Gorzycach. Ze względu na zagrożenie epidemiczne COVID-19, w przypadku przybycia dużej ilości członków, zebranie odbędzie się na parkingu obok budynku CWiRS w w\w terminie. W przypadku braku quorum (min 50 % obecnych Członków Stowarzyszenia) w I terminie, wyznacza się II termin Zebrania w tym samym dniu i miejscu o godz. 17:15.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
4. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu
Stowarzyszenia za rok 2019.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2019.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
– zatwierdzenia sprawozdań Zarządu za 2019r.
– zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
– udzielenia Zarządowi absolutorium za 2019r.
7. Dyskusja.
8. Zamknięcie obrad.

Zarząd Stowarzyszenia GSK GONET