Statut Stowarzyszenia

Rozdział I
Postanowienia ogólne.

§ 1
Stowarzyszenie Gminna Sieć Komputerowa „GONET”, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20. poz. 104) i posiada osobowość prawną.
§ 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Gorzyce. Terenem działania jest obszar województwa podkarpackiego.
§ 3
Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w granicach przewidzianych przepisami prawa. Stowarzyszenie działa przez swoje organa wskazane w niniejszym Statucie.
§ 4
Stowarzyszenie opiera swoje działania na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników ( także spośród członków Stowarzyszenia ).
§ 5
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci , odznak i znaków organizacyjnych po uzyskaniu zgody uprawnionych organów.
§ 6
Stowarzyszenie może być członkiem różnych stowarzyszeń , zrzeszeń i organizacji o podobnych celach działania.

Rozdział II
Cele i zadania Stowarzyszenia.

§ 7
Celem Stowarzyszenia jest :
1. Tworzenie , administrowanie i użytkowanie sieci komputerowych.
2. Rozwijanie zainteresowania podnoszeniem poziomu i umiejętności w posługiwaniu się sprzętem komputerowym oraz komunikowaniem się za pomocą sieci komputerowych.
3. Umożliwienie dostępu do komputerowych sieci globalnych członkom Stowarzyszenia i innym zainteresowanym osobom.
4. Umożliwienie szerszego nawiązywania kontaktów pomiędzy uczestnikami komunikacji komputerowej.
5. Kształtowanie kultury w kontaktach za pomocą sieci komputerowych.
6. Szerzenie wiedzy informatycznej.

§ 8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Współpracę z innymi instytucjami i organizacjami o podobnych celach.
2. Uzyskiwanie uprawnień na rozprowadzanie instalacji sieci komputerowych.
3. Łączenie istniejących amatorskich i szkolnych komputerowych sieci lokalnych w sieci rozległe.
4. Organizowanie taniego dostępu do sieci internetowej.
5. Prowadzenie działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Zwyczajnych.
2. Wspierających.
3. Honorowych.

§ 10
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych i każda osoba prawna z wyjątkiem osób wymienionych w art. 44 ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. poz. 104 wraz z późniejszymi zmianami) , która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.
2. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia oraz w poczet członków wspierających dokonuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego zawierającej imię i nazwisko (nazwę), datę urodzenia, miejsce zamieszkania (siedzibę), oświadczenie o przystąpieniu oraz (w przypadku osób prawnych) – zakres deklarowanej Stowarzyszeniu pomocy.
3. W przypadku odmowy przyjęcia przysługuje, składającemu deklarację, odwołanie do Walnego Zebrania Członków.
4. Członkostwo powstanie z dniem podjęcia, przez Zarząd, uchwały o przyjęciu. O podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego.
5. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zarejestrowaniu.
6. Osoby w wieku od 16 do 18 lat mogą ubiegać się o członkostwo za zgodą opiekunów prawnych, bez prawa udziału w głosowaniach na Walnym Zebraniu oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§ 11
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia są osoby fizyczne i prawne uznające cele realizowane przez Stowarzyszenie i wspierające je w zależności od swoich możliwości, nie mający jednak czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§ 12
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia wszelkich opłat i świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§ 13
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
1. Brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym.
2. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
3. Zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski w sprawach związanych z celami i działalnością Stowarzyszenia
4. Żądać informacji o sposobie ich załatwienia.
5. Brać udział na zasadach określonych przez organizatorów w konferencjach, szkoleniach i innych formach działalności Stowarzyszenia.
6. Korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.
7. Postanowienia pkt. 3, 4, 5 stosują się również do członków wspierających. Ponadto członkowie Ci mają prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.

§ 14
Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
1. Troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia.
2. Czynnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia.
3. Stosować się do Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Opłacać regularnie składki, w wypadku członków wspierających spełniać inne zadeklarowane świadczenia na rzecz Stowarzyszenia.

§ 15
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a/ dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
b/ śmierci członka,
c/ wykreślenia z listy członków,
d/ utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną,
e/ pozbawienia członkostwa honorowego.
2. Pozbawienie członkostwa przez wykreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek nie przestrzega postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia, działa na szkodę Stowarzyszenia lub zalega z płatnością składek na okres co najmniej 6-ciu miesięcy i mimo wezwania, świadczenia tego nie spełnia.
3. Uchwałę o wykreśleniu podejmuje Zarząd. Od uchwały tej członek może się odwołać w ciągu 30 dni od jej doręczenia wraz z uzasadnieniem, do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.
4. Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do członków wspierających i honorowych

Rozdział IV
Struktura i władze Stowarzyszenia

§ 16
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.

§ 17
Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od Uchwały Walnego Zebrania Członków w tym przedmiocie.

§ 18
Uchwały wszystkich władz podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

Walne Zebranie
§ 19
Zebranie Walne członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 20
Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia co najmniej raz w roku, przy czym termin, miejsce i porządek dzienny powinien być podany do wiadomości nie później niż dwa tygodnie przed datą zebrania.

§ 21
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a/ z własnej inicjatywy
b/ na żądanie Komisji Rewizyjnej
c/ na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 22
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków mogą być prawomocne w kolejnym terminie, pomimo uczestnictwa mniej niż 50 % członków uprawnionych do głosowania pod warunkiem, że w pisemnych zawiadomieniach o Walnym Zebraniu Członków , możliwość taka będzie przewidziana i podany zostanie termin kolejnego zebrania.
3. Uchwały o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia zostają podjęte gdy opowie się za nimi co najmniej 2/3 obecnych członków.
4. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos przewodniczącego obrad.

§ 23
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem.
3. Wybór Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.
4. Nadawanie godności członka honorowego.
5. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.
6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
7. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich.
8. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
9. Podejmowanie uchwał w sprawie dysponowania majątkiem Stowarzyszenia.

Zarząd
§ 24
1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób.
2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Stowarzyszeniu, mogą również pełnić funkcje społeczne.

§ 25
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
2. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
4. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zebranie Członków.
5. Przyjmowanie i wykreślanie z listy członków.
6. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków.
7. Uchwalanie preliminarza budżetowego Stowarzyszenia.
8. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
9. Wykonywanie innych zadań przewidzianych w Statucie.
10. Powoływanie komisji, komitetów, zespołów i sekcji.
11. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
12. Decydowanie o zasadach zatrudniania i wynagradzania.
13. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

§ 26
1. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracą Zarządu, w razie jego nieobecności jego obowiązki przejmuje Wiceprezes.
2. Prezes zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Prezesa.

§ 27
1. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku oraz dysponowania środkami Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd zgodnie z § 25 pkt. 4 Statutu.

§ 28
Odwołanie Członków Zarządu następuje w czasie Zebrania Walnego większością 2/3 uprawnionych do głosowania przy obecności co najmniej połowy uprawnionych. Wniosek o odwołanie Członków Zarządu składa 1/5 członków Zebrania Walnego.

Komisja Rewizyjna
§ 29
Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków. W jej skład wchodzą:
1. Przewodniczący,
2. Wiceprzewodniczący,
3. Sekretarz,
4. Członkowie Komisji.

§ 30
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a/ kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b/ występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,
c/ składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności,
d/ występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

§ 31
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
2. Zasady zwoływania posiedzeń Komisji oraz sposób wykonywania przez nią czynności kontrolnych określa regulamin Komisji.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§ 32
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze składają się:
a) wpływy ze składek członkowskich,
b) dotacje, darowizny, spadki, zapisy i lokaty, sponsoring,
c) wpływy z działalności statutowej,
d) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
3. Na podstawie uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 33
Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych konieczne jest współdziałanie Prezesa i Wiceprezesa łącznie lub 2 Wiceprezesów i Członka Zarządu łącznie.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 34
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie
Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie bez względu na liczbę członków.
Jeżeli uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia nie stanowi inaczej, likwidatorem jest Prezes
ostatniego Zarządu.

§ 35
Po zakończeniu likwidacji majątek Stowarzyszenia przeznacza się na cele określone przez
Walne Zebranie Członków.

§ 36
Statut niniejszy sporządzony został na 9 ponumerowanych stronach i obowiązuje z chwilą
prawomocnego wpisania Stowarzyszenia do rejestru Sądowego.

1. Niniejszy Statut został uchwalony przez Komitet Założycielski Stowarzyszenia GSK GONET
w Gorzycach dn. 13.07.2000r. został wpisany w dokumentach KRS.
2. Tekst aktualny jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone przez Walne Zebranie Członków
(Uchwała a nr 4/2007 z dn. 14.09.2007r.) i wpisany w KRS nr 0000065846.
3. Tekst aktualny jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (Uchwała a nr 1/2019 z dn. 25.01.2019r.).