Regulamin Stowarzyszenia

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie Gminna Sieć Komputerowa „GONET” w Gorzycach zwane dalej Stowarzyszeniem, jest właścicielem Sieci komputerowej, która wybudowana została dzięki wpłatom osób fizycznych lub prawnych. Osoby te składają deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia i decyzją Zarządu stają się członkami Stowarzyszenia.
2. Członek Stowarzyszenia z chwilą przyjęcia staje się Użytkownikiem Sieci Komputerowej. Każdy Użytkownik podpisując Deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Statutu i Regulaminów Wewnętrznych.

§ 2 Zarządzanie siecią

1. Sieć zarządzana jest przez Administratora.
2. Każdy nowy Użytkownik otrzymuje od Administratora unikalny identyfikator ( nazwę sieciową).
3. Administrator zobowiązany jest do :
a) pilnowania sprawnego funkcjonowania Sieci
b) w przypadku awarii łącza internetowego zgłaszanie problemu do Providera ( TP S.A.) oraz pomocy w usuwaniu problemu
c) informowania ( z wyprzedzeniem – o ile to możliwe ) Użytkowników Sieci o ewentualnych przerwach w transmisji
d) usuwania awarii łącza w możliwie najkrótszym czasie
e) pomocy nowo podłączonemu Użytkownikowi w pierwszej konfiguracji systemu do pracy w Sieci, w miarę jego możliwości, ale bez gwarancji powodzenia, gdyż jakość posiadanego sprzętu Użytkownika może uniemożliwiać poprawną pracę w Sieci. Pomoc w konfiguracji sprzętu nowo podłączonemu Użytkownikowi jest jednorazowa.
4. Administrator może trwale lub czasowo odłączyć Użytkowników nie przestrzegających Regulaminu po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z Zarządem Stowarzyszenia.
5. Użytkownik ma obowiązek stosować się do wszystkich poleceń Administratora Systemu.
6. Sygnał sieciowy dostarczany jest do karty sieciowej Użytkownika.
7. Dbałość o stan techniczny, konfigurację i oprogramowanie we własnym komputerze należy do Użytkownika.

§ 3 Podłączenie do sieci

1. Do Sieci podłączone mogą być osoby objęte strukturą Sieci, które spełniają postanowienia §1 niniejszego Regulaminu.
2. Osoby przyłączane do Sieci przekazują na konto Stowarzyszenia wpłaty inwestycyjne, które przeznaczane są na budowę Sieci. Wysokość tych wpłat ustala Zarząd Stowarzyszenia. Wpłaty te nie podlegają zwrotowi. Składka inwestycyjna wynosi 150 zł.
3. Standardowe przyłącze komputera do sieci GONET stanowi kabel sieciowy z wtyczką RJ-45 lub switch w przypadku większej ilości komputerów.
4. Na wniosek użytkownika możliwe jest podłączenie komputera lub komputerów w trybie bezprzewodowym w obrębie lokalu członka Stowarzyszenia. Koszty zakupu routera WIFI i jego konfiguracji ponosi użytkownik. Podłączenie routera powoduje podział prędkości dostarczanego pasma internetowego na wszystkie urządzenia podłączone do routera.
Zaleca się aby konfigurację routera do warunków sieci GONET przeprowadzał administrator sieci ustalając ilość jednoczesnych dostępów i zabezpieczając dostęp do konfiguracji routera hasłem. Użytkownik otrzymuje hasło dostępu do sieci. Przy konfiguracji routera stosuje się zasadę ustalania ilości dostępów zgodnie z ilością zgłoszonych komputerów. Zabronione jest pod groźbą wykluczenia z członkostwa udostępnianie sygnału sieci Internet poza obręb lokalu, w którym zamieszkuje Użytkownik i zarejestrowany jest odbiór tego sygnału.
Uruchomienie routera może nastąpić po stwierdzeniu przez administratora prawidłowości konfiguracji urządzenia pod względem bezpieczeństwa pracy w sieci GONET.
Administrator prowadzi rejestr użytkowników posiadających aktywne routery.

§ 4 Składki

1. Członkowie Stowarzyszenia opłacają miesięczne składki członkowskie do 15-go dnia każdego miesiąca na konto Stowarzyszenia. Składka miesięczna wynosi 34 zł niezależnie od ilości komputerów w lokalu.
2. Wysokość składek członkowskich ustala Zarząd Stowarzyszenia w takiej wysokości, aby pokrywały one wszystkie niezbędne koszty wynikające z użytkowania i utrzymania Sieci we właściwym stanie technicznym.

§ 5 Warunki korzystania z sieci

1. Użytkownik ma obowiązek podłączenia swojego komputera do gniazdek zasilających z uziemieniem, gdyż brak takowego może spowodować w skrajnym przypadku zniszczenie całej Sieci lub porażenie ludzi
2. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swojego konta przez stosowanie odpowiednich haseł a Administrator do ich nie ujawniania innym osobom w sieci.
3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania prywatności zasobów i kont innych użytkowników i nieingerencji , zmian ich zasobów, nawet jeśli nie są one chronione.
4. Użytkownik zobowiązuje się uaktywnić odpowiednie usługi w swoim komputerze, tak aby być widocznym dla innych w Otoczeniu Sieciowym.
5. Użytkownik zobowiązuje się do ochrony karty sieciowej , kabli połączeniowych do komputera i innych urządzeń służących transmisji w sieci.
6. Użytkownika pracującego w Internecie obowiązuje przestrzeganie etykiety sieciowej i regulaminu stosowanych także na innych serwerach do których uzyskał połączenie.
7. Wszystkie działania na szkodę innych użytkowników, Stowarzyszenia , Providera oraz inne uciążliwe działania dla użytkowników a nie uzgodnione z Administratorem oraz podszywanie się pod Administratora mogą być podstawą odłączenia od Sieci.
8. Użytkownik nie może udostępniać w swoich katalogach, umieszczać na stronach czy innych komputerach w Sieci następujących materiałów:
a) treści wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, religijnej, itp. oraz propagujących przemoc
b) stron, adresów zawierających linki do materiałów kolidujących z obowiązującymi normami prawnymi lub obyczajowymi
c) materiałów objętych ochroną z tytułu prawa, a nie stanowiących bezpośredniej własności Użytkownika, oraz wszelkie inne działania, które mogą spowodować „przepełnienie” Sieci lub w inny sposób zakłócające pracę innych Użytkowników czy działania w celu zakłócenia pracy Sieci albo pracy innych Użytkowników, nadawanie wiadomości, które mogą spowodować utratę wyników pracy Użytkowników
d) materiałów, skryptów, i programów wykonywalnych, opisów dotyczących działań powodujących utratę lub nielegalne wejście w posiadanie danych, materiałów pornograficznych lub erotycznych dowolnego rodzaju.

§ 6 Odłączenie od sieci

1. Użytkownik ma prawo złożyć wniosek o zawieszenie swojego członkostwa w Stowarzyszeniu na określony czas.
2. Zarząd Stowarzyszenia musi zostać powiadomiony pisemnie o zamiarze zawieszenia członkostwa co najmniej 3 dni przed końcem miesiąca poprzedzającego miesiąc rozpoczynający okres zawieszenia. Zawieszenie zawsze odbywa się od pierwszego dnia miesiąca.
3. Użytkownik zostanie odłączony od Sieci w przypadku :
a) rezygnacji lub skreślenia z członkostwa w Stowarzyszeniu.
b) Zalegania z opłatą składek członkowskich więcej niż jeden miesiąc.
c) Użytkownik może zostać odłączony fizycznie od Sieci jeśli notorycznie zakłóca lub uniemożliwia poprawną pracę Sieci decyzją Zarządu Stowarzyszenia na wniosek Administratora. Odłączenie w zależności od przewinienia może być z prawem powrotu do Sieci bądź bez prawa powrotu (likwidacja przyłącza).
d) w przypadku włączenia do sieci GONET routera bez właściwej konfiguracji i bez uzgodnienia z administratorem.
4. W razie przeprowadzki członka do innego lokalu w obrębie osiedla, na jego pisemną prośbę, nowa instalacja zostanie wykonana po wpłaceniu przez wnioskodawcę uzupełniającej składki inwestycyjnej w wysokości:
– 100 zł w budynkach wielorodzinnych,
– rzeczywistych bezpośrednich kosztów w budynkach innych.
W takim przypadku pozostałym w mieszkaniu domownikom przysługuje prawo uzyskania członkostwa i korzystania z dostępu do sieci w normalnym trybie lecz bez konieczności wnoszenia składki inwestycyjnej.
5. W przypadku zbycia prawa do mieszkania, nowemu użytkownikowi mieszkania przysługuje prawo uzyskania członkostwa bez wnoszenia składki inwestycyjnej. Gdy pozostawiona instalacja sieciowa wymaga naprawy lub wymiany, nowy użytkownik ponosi koszty rzeczywiste związane z doprowadzeniem jej do sprawności technicznej.
6. Na pisemny wniosek członka – użytkownika sieci, istnieje możliwość przyłączenia w lokalu dalszych komputerów wyłącznie dla potrzeb rodziny i osób zamieszkałych w tym lokalu. Członek ponosi koszty dodatkowej instalacji wewnętrznej lub nowego przyłącza w formie składki inwestycyjnej uzupełniającej.
7. Ponowne przyłączenie do Sieci może nastąpić po uregulowaniu należności i wymaga decyzji członka Zarządu.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Administrator ma prawo do wyłączenia serwera w celach technicznych i konserwacyjnych po uprzednim powiadomieniu Użytkowników o planowanym wyłączeniu z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym. Nie dotyczy to chwilowych wyłączeń niezbędnych, których celem jest usunięcie awarii.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie systemu wynikłe z :
a) przyczyn leżących poza struktura Sieci GSK GONET
b) awarie spowodowane przyczynami naturalnymi ( pożar , powódź )
c) przyczyn po stronie Użytkownika
3. Użytkownik ponosi wszelkie koszty związane z naprawą szkód wyrządzonych na skutek swojej działalności.
4. Użytkownik nie może udostępniać swojej karty sieciowej, kont i urządzeń sieciowych osobom trzecim, oni sam rozbudowywać Sieci celem jej udostępnienia osobom trzecim.
5. Użytkownik przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko związane z wykorzystaniem materiałów pobranych z sieci.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość informacji dostępnych w sieci INTERNET i ich treść.
7. Użytkownik zgłasza usterki Administratorowi.
8. Poprawki do Regulaminu ma prawo zgłaszać każdy Użytkownik Sieci.
9. Zmiany w regulaminie mogą być wprowadzone decyzja Zarządu zgodnie z § 25 Statutu.

Gorzyce, dnia 07.02.2001r. tekst pierwotny

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony do dalszego stosowania w Stowarzyszeniu GSK GONET decyzją Zarządu GONET z dnia 10.01.2008r.
Aktualny tekst jednolity j/w uwzględniający stosowanie routerów w lokalach użytkowników został zatwierdzony do stosowania decyzją Zarządu Stowarzyszenia z dn. 29.11.2012r.
Tekst jednolity uwzględniający decyzje Zarządu Stowarzyszenia zawarte w Prot. nr 5/2012 z 29.12.2012r; 1/2013 z 8.02.2013 oraz 2/2013 z 17.05.2013r.
Niniejszy tekst jednolity Regulaminu obowiązuje od dnia 1.07.2013r.