RODO

Szanowny Członkowie Stowarzyszenia Gminna Sieć Komputerowa GSK GONET w Gorzycach. 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zasady przetwarzania danych osobowych przez GSK GONET w Gorzycach.

Klauzula informacyjna

Stowarzyszenia Gminna Sieć Komputerowa GSK GONET w Gorzycach jest organizacją non-profit i zajmuje się krzewieniem wiedzy informatycznej i dostarczaniem dostępu do Internetu dla swoich członków.
W związku z powyższym zbieramy dane kontaktowe osób będących członkami naszego
stowarzyszenia. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest Stowarzyszenia Gminna Sieć Komputerowa GSK GONET z siedzibą w Gorzycach, ul. 11 listopada 12, 39-432 Gorzyce.

Dane kontaktowe

Nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Decyzją Zarządu Stowarzyszenia, osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest Pan Wieslaw Pizur, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem wieslaw.pizur@gmail.com lub osobiście\pisemnie pod adresem siedziby Stowarzyszenia Gminna Sieć Komputerowa GSK GONET z siedzibą w Gorzycach, ul. 11 listopada 12, 39-432 Gorzyce

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania danych

1. Przetwarzamy dane w celu obsługi naszych członków zgodnie ze statutem
Stowarzyszenia.
2. Dane przetwarzane przez Stowarzyszenie: imię, Nazwisku; Adres zamieszkania;
numer telefonu.

Okres, przez który dane będą przechowywane

1. Niezależnie od podstawy przetwarzania, zgodnie z którą przetwarzamy Twoje dane osobowe, będziemy przechowywać je do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy / świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących członkostwa w Stowarzyszeniu.
2. Tam, gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celu, jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
3. Pamiętaj, że jeśli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, możesz w każdej chwili ją wycofać, a my możemy przetwarzać Twoje dane tylko do tego momentu.

Odbiorcy danych

1. Twoje dane osobowe nie są udostępniane nikomu bez prawomocnego wyroku sądowego.

Prawa osoby, której dane dotyczą

1. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3. Przysługuje Co również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016. Stowarzyszenia Gminna Sieć Komputerowa GSK GONET z siedzibą w Gorzycach, ul. 11 listopada 12, 39-432 Gorzyce.